ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

    Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η αποτελεσματική και ανταποδοτική αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτο, που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιομηχανικής και εξαγωγικής δραστηριότητας με σημαντικά οφέλη για την Οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχοντας απόλυτη συναίσθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής της ευθύνης, δεσμεύεται να καταβάλλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών της στα έργα της, να εξασφαλίζει βιώσιμες θέσεις εργασίας, να φροντίζει για τη θετική της συμβολή στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, να εκσυγχρονίζεται διαρκώς ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της και να ελαχιστοποιεί τις όποιες επιπτώσεις προκύπτουν από τη λειτουργία ορυχείων.