ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

     Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται βασικοί οικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την τελευταία τριετία.

image001