ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται βασικοί οικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την τελευταία τριετία.

greek-finance