ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

      Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την TUV AUSTRIA κατά τα πρότυπα του EN ISO 9001: 2015 για το σχεδιασμό, εξόρυξη, θραύση, ταξινόμηση και διάθεση λιγνιτικών κοιτασμάτων.Σύμφωνα με το παραπάνω πιστοποιητικό η αναγνωρισμένη ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας εξασφαλίζεται από μια σειρά παραγόντων με κυριότερους:

  • το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση
  • την κατάλληλη επεξεργασία του άνθρακα  με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα

Οι παραγωγικές μονάδες της εταιρείας εφαρμόζουν κατάλληλα Συστήματα Ποιότητας.
Η εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας κατά την παραγωγή λιγνίτη στα Ορυχεία, που δραστηριοποιείται η εταιρεία αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για αυτήν, ενισχύοντας τη σε μια σειρά σημείων με κυριότερα:

  • την έμφαση που δίνεται στη σωστή καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών, καθώς και στην ικανοποίησή τους
  • την εφαρμογή κατάλληλων προδιαγραφών για τα παραγόμενα προϊόντα και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, όπου αυτή χρειάζεται
  • την πρόληψη λαθών (αστοχιών) κατά την παραγωγή
  • τον έλεγχο του προσωπικού και των υπεργολάβων, που λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες – οδηγίες και επιθεωρούνται για την πιστή εφαρμογή τους
  • την ενεργό εμπλοκή της διοίκησης της εταιρείας κατά τις ανασκοπήσεις, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση
  • την καθιέρωση κατάλληλων δεικτών, μέσω των οποίων παρακολουθείται η απόδοση της εταιρείας και η ποιότητα των προϊόντων της

 

Επιπλέον η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την TUV AUSTRIA κατά τα πρότυπα του ΕΝ ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και του EN ISO 45001:2018 σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασίαΕπίσης η εταιρία διαθέτει σύγχρονους δειγματολήπτες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιγνίτη πιστοποιημένους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO1988:1975 για δειγματοληψία λιγνίτη.

CERT_METE_9001_2021_page-0001

14001 ΕΛΛΗΝΙΚΑ45001 ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΛΗΨΗ