Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

Ιστορικό εταιρείας
Η εταιρεία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι Ελληνική Εταιρεία με έδρα τη Φλώρινα και ιδρύθηκε το έτος 1986 από τον Γεώργιο Κ. Μεσσήνη ( 27 Ιουλίου 1947 – 7 Δεκεμβρίου 2002 / Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός). Η έδρα της Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. βρίσκεται στη πόλη της Φλώρινας. Η εταιρεία διαθέτει τρία υποκαταστήματα,   ένα στο Προσήλιο Ν. Κοζάνης, ένα στο λατομείο χαλαζία Μελίτης Ν.Φλώρινας και ένα στο Ν.Αττικής στην περιοχή του Χαλανδρίου. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανήκει στα μέλη της οικογένειας  της Σταματούλας Μεσσήνη. Η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε., με βασικό σκοπό από την ίδρυσή της την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων, έχει πολυετή εμπειρία-εξειδίκευση στην εκτέλεση των απαραίτητων έργων, που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, όπως έρευνα, μελέτη ,σχεδιασμό, αποχωμάτωση , εξόρυξη- επεξεργασία του λιγνίτη σε λιγνιτωρυχεία της ίδιας ή και τρίτων και σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα που αποδεδειγμένα γνωρίζει και εφαρμόζει ορθολογικά την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων.

Η Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε έχει πιστοποιηθεί από την TUV AUSTRIA κατά τα πρότυπα του ΕΝ ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό, εξόρυξη, θραύση, ταξινόμηση και διάθεση λιγνιτικών κοιτασμάτων, κατά τα πρότυπα του ΕΝ ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και κατά τα πρότυπα του ISO 45001:2018  σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. .

Το διοικητικού συμβούλio της εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
Κωνσταντίνος Μεσσήνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Μεσσήνης, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Τζαλαμαρίας, Γενικός Διευθυντής και μέλος
Αλεξάνδρα Κούλη, μέλος
Δημήτριος Χόλμπας, μέλος
Σταυρούλα Ζαφειροπούλου μέλος

Γενική περιγραφή Δραστηριοτήτων Εταιρείας 

1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

Λίγα λόγια για το λιγνίτη: Oρυκτές πρώτες ύλες Ελλάδας -Ενεργειακά ορυκτά – Ορυκτά καύσιμα- Γαιάνθρακες-Λιγνίτης
Οι γαιάνθρακες ή ορυκτοί άνθρακες είναι ιζηματογενή κοιτάσματα, βιογενούς προέλευσης, τα οποία είναι πλούσια σε άνθρακα… “Διαβάστε περισσότερα  στην ιστοσελίδα http://www.orykta.gr/oryktes-protes-yles-tis-ellados/energeiaka-orykta ”

Ο λιγνίτης αποτελεί μέρος του Εθνικού Πλούτου της χώρας και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Για τον λόγο αυτό, πέρα από την αποδεδειγμένη ικανότητα και ποιότητα των εργασιών της, η εταιρεία διαθέτει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Ν. Κοζάνης σύγχρονο χημείο με εξειδικευμένο και διακριβωμένο εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για τον ποιοτικό έλεγχο του λιγνίτη καθώς και σύγχρονους δειγματολήπτες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, πιστοποιημένους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΙSΟ1988:1975 για δειγματοληψία λιγνίτη.Ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου λιγνίτη, αναγκαίος για την πλήρη αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων (Εθνικού Πλούτου), δεν εφαρμόζεται από κανέναν άλλο στον τομέα των λιγνιτωρυχείων πλην της ΔΕΗ Α.Ε και της Γενικής Μεταλλευτικής & Μεταλλουργικής Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ».

Στο προσωπικό της Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. συγκαταλέγονται έμπειροι Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλειολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί, εργοδηγοί, χειριστές και συντηρητές μηχανημάτων, οδηγοί και εργάτες με πολύχρονη πείρα στις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων της περιοχής του Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και συγκεκριμένα στα λιγνιτωρυχεία ΒΕΥΗΣ, ΑΧΛΑΔΑΣ και ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΒΕΓΟΡΑΣ. Η εταιρεία με συνεχή παρουσία στην εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων από το 1986 έως σήμερα έχει εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία περισσότερα από 15 έργα συνολικής διακίνησης λιγνίτη άνω των 28,5 εκ τόνων και συνολικού κύκλου εργασιών άνω των 370 εκ € και σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρίες εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείων στην Ελλάδα με σωρευμένη εμπειρία στον τομέα αυτό.

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ.

Λίγα λόγια το χαλαζία: Ο χαλαζίας SiO2 αποτελεί το πιο κοινό ορυκτό στη φύση, το δεύτερο σε αφθονία στο στερεό φλοιό της γης, μετά τα ορυκτά της ομάδας των αστρίων…
“Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα http://www.orykta.gr/oryktes-protes-yles-tis-ellados/latomika-orykta/biomihanika-orykta/63-xalazias

Η εταιρεία παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον ευρύτερο εξορυκτικό τομέα και στοχεύοντας στη διεύρυνση των προϊόντων που παράγει, από το 2016 ξεκίνησε την εκμετάλλευση χαλαζιακού κοιτάσματος στο Νομό Φλώρινας. Πρόκειται για κοίτασμα χαλαζία κατάλληλο κυρίως για βιομηχανική χρήση. Ήδη από το καλοκαίρι του 2017 έχει αρχίσει η εξόρυξή του αφού προηγήθηκαν σημαντικές επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή (ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα κτλ). Η  ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλαζία θα ξεπερνά τους 90.000 tn. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συμβάλει τόσο στην τοπική (θέσεις εργασίας, έσοδα από τη μίσθωση για το Δήμο Φλώρινας) όσο και την Εθνική (εξαγωγές) Οικονομία.

3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ- ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΩΝ.

Το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας έχει πολυετή πείρα και γνωρίζει άριστα την φύση των εργασιών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, αφού απαρτίζεται από προσωπικό, ο πυρήνας του οποίου εργάζεται στην εταιρεία περισσότερα από 25 έτη. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας και μαζί με τους συνεργάτες της (υπεργολάβους) απασχολεί στα έργα της στο Ν. Φλώρινας και στο Ν. Κοζάνης περισσότερους από 150. Επιπλέον η εταιρεία στελεχώνεται από ομάδα οικονομολόγων και οργανωμένη νομική υπηρεσία.

Οι κύριοι στόχοι σε κάθε έργο, που αναλαμβάνει η εταιρεία, είναι η έγκαιρη αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεσή του, η ασφάλεια των εργασιών εκμετάλλευσης και η βελτιστοποίηση της παραγωγής σε κάθε φάση της με σεβασμό στο περιβάλλον και κοινωνική ευαισθησία. Όσον αφορά την κοινωνική ευαισθησία της εταιρείας αυτή σήμερα αναγνωρίζεται στο Ν. Φλώρινας και στο Ν.Κοζάνης καθώς για περισσότερα από 30 χρόνια η εταιρεία συμβάλλει με πολλούς τρόπους στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όπου δραστηριοποιείται. Μερικοί από αυτούς είναι:
• Πρόσληψη της πλειοψηφίας τους προσωπικού από περιοχές που συνορεύουν με τα έργα της.
• Κατασκευή και συντήρηση δρόμων με έξοδα της εταιρείας, προκειμένου να είναι πιο ασφαλείς για τις εργασίες της εταιρίας και οποιουδήποτε άλλου τους χρησιμοποιεί (κάτοικοι, ταξιδιώτες κτλ).
• Κατασκευή έργων που χρειάζονται οι κάτοικοι όμορων περιοχών (γήπεδο ποδοσφαίρου, μεταφορά και παράδοση φυτευτικών χωμάτων σε αγρότες, σωλήνες ύδρευσης-ποτίσματος κ.α.).
• Ενισχύσεις, χορηγίες, δωρεές κτλ.