Ενιαίο Σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στη Εργασία (Υ.Α.Ε.)

     Η εταιρεία έχοντας ως γνώμονα την παραγωγή λιγνίτη και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών, στοχεύοντας σε μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018. Η προσέγγιση της ποιότητας, περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε. αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία στο χώρο που δραστηριοποιείται. Ακoλουθώντας μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης η εταιρεία επιδιώκει την συνεχή ποιοτική βελτίωση των προϊόντων της συνδυάζοντας την συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και στην Υ.Α.Ε.
Βασικό κίνητρο αποτελούν:
· Η απόφαση της εταιρείας για «κανένα ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια».
· Η αποτελεσματική παρακολούθηση της νομοθεσίας και η εφαρμογή της σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων της εταιρείας.
· Η εφαρμογή των απαιτήσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία.
· Η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας και η πλήρης εφαρμογή των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών και διαδικασιών σε θέματα που αφορούν την Υ.Α.Ε. Λαμβάνουμε διαρκή μέριμνα ώστε η προαγωγή της Υ.Α.Ε. να ενσωματώνεται πλήρως ως κυρίαρχο κριτήριο για όλες τις διεργασίες διοίκησης και στον εταιρικό πολιτισμό της επιχείρησης.
· Η μηδενική ανοχή «παντού και πάντα» στην παραβίαση των συμφωνηθέντων κανόνων Υ.Α.Ε. με όλους τους εργαζομένους, υπεργολάβους, προμηθευτές και συνεργάτες.
· Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων για την Υ.Α.Ε. και η λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την εξάλειψή τους.
· Η ανοιχτή και με διαφάνεια επικοινωνία σε θέματα Υ.Α.Ε. με όλους τους εμπλεκόμενους. Όλα τα συμβάντα (ατυχήματα, παρ’ ολίγον ατυχήματα) να καταγράφονται και να αναλύονται σε βάθος, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για αποφυγή επανάληψής τους.
· Η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και η κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.
· Η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων μερών (πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων, κρατικών και άλλων φορέων) και αφετέρου η σαφής δήλωση από πλευράς της εταιρείας του τρόπου κάλυψης.
· Η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αναγνωρίζουμε την κορυφαία σημασία του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε. και εργαζόμαστε για την συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και των συνεργατών της. Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού, ανεξαρτήτως θέσης στην ιεραρχία, καθώς και των συνεργατών στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεών μας σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε.
· Η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον.

     Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του ΕΣΔ, η Διοίκηση θέτει στόχους για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υ.Α.Ε., καθώς και για την γενική αναπτυξιακή της πορεία, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησής τους και εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι ανάλογα με την απόδοση και τη μεταβολή των συνθηκών. Η εταιρεία μέσω του Γενικού Διευθυντή της και την υποστήριξη από τη Διοίκηση δεσμεύεται για:
· Την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν την λειτουργία και τις δραστηριότητές της.
· Την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε., την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που θα συμβάλει στην συνεχή βελτίωση του ΕΣΔ, καθώς και την ενθάρρυνση του προσωπικού της για ενεργό συμμετοχή σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με σκοπό την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
· Την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στα θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε.
· Την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας και τήρησης των κανόνων που διέπουν την λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα (προμήθειες, παραγγελίες, αποθήκευση, διακίνηση).
· Την διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
· Την αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους.
· Την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
· Την λήψη μέτρων για την προστασία της Υ.Α.Ε. συμμορφούμενη με την σχετική νομοθεσία.
· Τον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών για το περιβάλλον, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική παρέμβαση σε περιβαλλοντικά θέματα.
· Την αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής Επίδοσης καθώς και της Επίδοσης της Υ.Α.Ε., με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Σκοπών και Στόχων και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.
· Την υιοθέτηση και εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της, καθώς και ελέγχων που αφορούν την Υ.Α.Ε.
· Την βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.
· Την συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
· Την συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις των πελατών της και της Νομοθεσίας.
· Την παροχή ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, καθώς και εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήματος.
· Την συνεχή βελτίωση μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών επίδοσης.
· Την προώθηση του ανοιχτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
· Την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση της από την ευρύτερη συνεργασία με τους πελάτες της και την μη κοινοποίηση αυτών σε τρίτα μέρη.