ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

» ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ 1997

foto 1 ARXIKH SITE (1280x942) (1024x754)

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ  2019


DSC_3611 ΓΙΑ SITE (1024x650)

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ 1997

foto 2 ARXIKH (1024x699)

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ  2019

DSC_3617 ΓΙΑ SITE (1024x680)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (GOOGLE EARTH) ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ 2007

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ 2007

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (GOOGLE EARTH) ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ 2020

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΕΤΟΣ 2020

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας θεμελιώνεται στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. -Συνεχής προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον.
 2. -Εφαρμογή πλήρως της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και άλλων απαιτήσεων.
 3. -Έλεγχοι των μέσων παραγωγής και των διαδικασιών για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας περιβάλλοντος.
 4. -Στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπόψη η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ενεργειακή απόδοση με γνώμονα την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
 5. -Προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 6. -Λήψη μέριμνας για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού που εργάζεται για λογαριασμό της εταιρείας για αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητάς του.
 7. -Ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης και της επιτελούμενης προόδου και καθορισμός νέων κάθε φορά στόχων, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
 8. -Ανταλλαγή πληροφοριών με τον κοινωνικό περίγυρο σε πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού.
 9. -Επιδίωξη προώθησης και υιοθέτησης της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας από τους εργολάβους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.
 10. -Προώθηση και ενθάρρυνση ανταλλαγής περιβαλλοντικών γνώσεων και εμπειριών της εταιρείας με το κράτος και τις τοπικές αρχές , ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία.
 11. -Συμμετοχή της εταιρείας στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος που καταβάλλεται από δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.
 12. -Συμμετοχή της εταιρείας στον προσδιορισμό κλαδικών στόχων και τη θέσπιση εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων για τον κλάδο.

   Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτελούν εδραιωμένη παράδοση δεκαετιών στη Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων και εσωτερικών κανόνων λειτουργίας, οδήγησε σε μια πρότυπη περιβαλλοντική διαχείριση που εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς στην εταιρεία.

    Χρειάσθηκαν έτη προσπαθειών για να εδραιωθούν η οικολογική ευαισθησία και συνέπεια σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων, έτσι ώστε η περιβαλλοντική μέριμνα να προτάσσεται και να αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα σε κάθε μείζονα επιχειρησιακή απόφαση και δραστηριότητα της εταιρείας.

  Είναι προφανές ότι δεν αρκούν η χάραξη και υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Απαιτούνται προσπάθειες μακροχρόνιες και συντονισμένες, με συνέπεια και συνέχεια, για να επιτευχθούν συγκεκριμένες και αξιόλογες βελτιώσεις. Οι προσπάθειες αυτές αρχίζουν με τη σχεδίαση και ανάπτυξη των νέων επενδύσεων, με στόχο όχι μόνο την εξοικονόμηση ενεργειακών και φυσικών πόρων και την τήρηση της νομοθεσίας, αλλά και την αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, την ασφαλή και υπεύθυνη διάθεσή τους.

  Στα Λιγνιτωρυχεία-Λατομεία, που δραστηριοποιείται η εταιρεία, γίνονται ολοκληρωμένες, συστηματικές και μελετημένες αποκαταστάσεις τοπίου όχι μόνο μετά την εξόφληση του Λινγιτωρυχείου-Λατομείου, αλλά ήδη κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τους κανόνες της μεταλλευτικής επιστήμης, τις νομοθετημένες απαιτήσεις, τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις σχετικές άδειες λειτουργίας και σε πλήρη αρμονία με το οικοσύστημα κάθε περιοχής.

    Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τη δραστηριότητα της εταιρείας σε θέματα δενδροφυτεύσεων και αποκαταστάσεων τοπίου στα Λινγιτωρυχεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τελευταία δεκαπενταετία η εταιρεία αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθησία της στον τομέα του Περιβάλλοντος έχει:

-επενδύσει περισσότερα από 1,5 εκ € στα μέτρα προστασίας και  αποκατάστασης του περιβάλλοντος στα λιγνιτωρυχεία που δραστηριοποιείται
-προχωρήσει στην δενδροφύτευση περισσοτέρων των 170.000 δενδρυλλίων

    Επιπλέον η εταιρεία επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωσή της στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος έχει αναπτύξει εξειδικευμένη ομάδα για:

-την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων
-την επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές που δραστηριοποιείται .