ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Η Πολιτική της Εταιρείας για την Υ.Α.Ε. στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:
· Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υ.Α.Ε.
· Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Υ.Α.Ε.
· Εξασφάλιση οικονομικών και άλλων πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Σ.Δ.Υ.Α.Ε. που εφαρμόζει η Εταιρεία.
· Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη επικοινωνία με το προσωπικό της Εταιρείας για θέματα Υ.Α.Ε.
· Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Υ.Α.Ε., των προμηθευτών, των υπεργολάβων, των πελατών και των συνεργατών.
· Σχεδιασμός και λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
· Διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών Υ.Α.Ε. που μπορεί να επιτευχθούν με τις διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες.
· Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
· Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ.Α.Ε. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
· Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των εργασιακών κινδύνων.
· Αναπροσαρμογή και συμμόρφωση του Σ.Δ.Υ.Α.Ε. σε περιπτώσεις αλλαγών στην οργάνωση, τις διαδικασίες, τις διεργασίες, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τον εξοπλισμό.
· Συνεργασία με τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τους οργανισμούς για την βελτίωση της Υ.Α.Ε.
· Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρείας στην Υ.Α.Ε.
· Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων της Υ.Α.Ε. με την εφαρμογή θεσμοθετημένης διαδικασίας.
· Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την Υ.Α.Ε. και αξιολόγηση των επιδόσεων της Εταιρείας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.